Acerca de

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi Objednávateľom vstupenky a Usporiadateľom podujatia živnostníčkou Trang Pham Thi so sídlom Laborecká 50, 066 01 Humenné, IČO: 53177011, DIČ :1126728900, zapísanou v živnostenskom registri Okresného úradu Humenné, číslo živnostenského registra 720-25396 (ďalej len „Usporiadateľ“). Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom emailu info@dreamart.sk alebo telefonicky na čísle 0917226748 od pondelka do piatku od 09:00 do 18:00. 

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. USPORIADATEĽ 

Usporiadateľ usporadúva a organizuje Podujatie. Usporiadateľ využíva internetovú stránku www.dreamart.sk na umožnenie rezervácií a predaja vstupeniek na Podujatia (ďalej len „Internetová stránka“). 

Prostredníctvom Internetovej stránky sa umožňuje všetkým záujemcom o Podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych Podujatiach, a následná realizácia predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané Podujatia. 

1.2. PODUJATIE 

Podujatie je súkromné podujatie najmä tvorivého alebo oddychového charakteru (napr. maľovanie  a pod.), na ktoré sa prostredníctvom Internetovej stránky umožňuje rezervácia a predaj vstupeniek, ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ. 

Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa Usporiadateľ zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase. 

Aktuálny zoznam Podujatí je dostupný na internetovej stránke wwww.dreamart.sk

1.3. MIESTO KONANIA 

Miesto konania podujatia nie je fixne určené a môže sa meniť. Rôzne podujatie môžu prebiehať na rôznych miestach. Väčšinou miesto konania sú kaviarne a  verejný podnik v Košiciach. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za stav priestorov miesta konania, taktiež Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za skutočnosti, ktoré sa môžu udiať v mieste konania. 

1.4. VSTUPENKA 

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o Podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí o takýto doklad pred zakúpením Vstupenky požiadať vopred prostredníctvom emailu. 

1.5. MAJITEĽ VSTUPENKY 

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si rezervovala alebo zakúpila Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (prevádzkovateľ miesta konania) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazové snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely, marketingové účely, účely propagácie paintpeople.sk a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. 

2. ZMLUVNÝ VZŤAH 

2.1. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu s Usporiadateľom Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na internetovej stránke. Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

3.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka platnosť. 

3.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia. 

3.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne informovať Usporiadateľa o akýchkoľvek nezhodách s uvedenými pri rezervácii údajoch. 

3.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba. 

3.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané. 

3.6. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke pri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania je 

Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za veškeré škodové udalosti, ktoré sa môžu udiať v mieste konania. Majiteľ vstupenky preberá zodpovednosť za veškeré škody ktoré zapričinil svojim konaním počas podujatia. 

4. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB PODUJATIA 

4.1. Rozsah poskytovaných služieb na Podujatí Usporiadateľom je uvedený na internetovej stránke. Usporiadateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávaťeľovi materiály a rady, opísané na internetovej stránke. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vytvorenie diela a kvalitu výsledného diela, vytvoreného Objednávateľom na Podujatí. 

4.2. K obmedzeniu ponuky služieb na Podujatiach a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom vedúcich, prírodnými katastrofami a inými závažnými okolnosťami, ktoré nemožno predvídať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom emailu informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov. 

4.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, sa finančné prostriedky predstavujúce príslušnú časť ceny Vstupenky vracajú Usporiadateľom v primeranom rozsahu určenom Usporiadateľom, ak Usporiadateľ neurčí inak. Miesto, čas a spôsob vrátenia príslušnej časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom emailu. Zmenou v podujatí sa v zmysle všeobecných obchodných podmienok chápe tiež presun podujatia na náhradný termín. Usporiadateľ je povinný ohlásiť náhradný termín podujatia do 30 kalendárnych dní od vykonania zmeny Podujatia buď telefonický, e-mailom, na sociálnych sieťach alebo oznamom na stránke paintpeople.sk. 

4.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia bez poskytnutia náhradného termínu podujatia, finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracia Usporiadateľ bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 mesiacov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom emailu. 

5. REZERVÁCIA VSTUPENIEK 

5.1. Rezervácia 

Záujemca o Podujatie si môže rezervovať Vstupenku na dané Podujatie prostredníctvom internetovej stránky paintpeople.sk. 

5.2. Zrušenie rezervácie 

5.2.1. Ak by chcel Objednávateľ zrušiť neuhradenú rezerváciu Vstupenky, môže napísať na e- mail alebo zavolať. Neuhradená rezervácia vstupeniek bude v tom prípade Objednávateľovi bez akýchkoľvek poplatkov zrušená. 

5.2.2. Rezervovanie Vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom internetovej stránky. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií Vstupeniek je zakázané. 

5.3. V prípade zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom emailu, o postupe vracania vstupného Usporiadateľom ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vracanie vstupného Usporiadateľom prebiehať. 

6. PLATBA ZA VSTUPENKY 

Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky.

6.1. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi: 

6.1.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom SumUp. Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. 

6.1.2. Prostredníctvom platobného systému PayPal. 

7. DODACIE PODMIENKY 

7.1. Vstupenky sú poslané Objednávateľovi na email, uvedený v rezervačnom formulári. Vstupenka je zároveň potvrdenie o zaplatení. Ak si Objednávateľ želá obdržať faktúru, musí o tom vopred informovať Usporiadateľa prostredníctvom emailu. 

8. POVINNOSTI USPORIADATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA 

Usporiadateľ sa zaväzuje: 

8.1. Poskytnúť Objednávateľovi všetky materiály a pomôcky, ktoré boli uvedené v popise udalosti na internetovej stránke, a pokyny k tvorbe. 

8.2. Poskytnúť Objednávateľovi možnosť konzumovať nápoje ,ktoré boli uvedené v popise udalosti na internetovej stránke. 

8.2. Bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom emailu o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli. 

Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje: 

8.3. Prevziať rezervované Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (klasické vstupenky). 

8.4. Zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške. 

8.5. Predložiť vstupenky na vstupe.


8.6. Uviesť všetky Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo. 

8.7. Majiteľ vstupenky nesie zodpovednosť za: 

8.7.1. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním emailovej adresy Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky. 

8.7.2. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie zodpovedá Majiteľ vstupenky.


8.7.3. za skontrolovanie Vstupeniek pri doručení na email zodpovedá Majiteľ vstupenky. 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

8.1. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia. 

8.2. Majiteľ vstupenky sa vzdáva nároku na vrátenie peňazí, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky. 

8.3. Ak sa Objednávateľ nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť udalosti, má právo využiť svoju zaplatenú vstupenku na inú udalosť usporiadateľa, na ktorú sú dostupné voľné miesta. Toto právo si môže uplatniť jedine ak o svojej neprítomnosti informoval Usporiadateľa prostredníctvom emailu alebo telefonicky najneskôr 5 hodín pred oznámeným časom začiatku udalosti, na ktorú má zakúpenú vstupenku. 

9. STRATA VSTUPENKY 

9.1. Pri strate Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Usporiadateľovi zaslaním e-mailovej správy na adresu info@dreamart.sk. Bude mu vstupenka opakovane zaslaná na email. 

10.VRÁTENIE VSTUPNÉHO 

10.1. O zrušení Podujatia Usporiadateľ informuje Majiteľa vstupenky prostredníctvom emailu na emailovú adresu, ktorú Majiteľ vstupenky zadal pri rezervácii. Usporiadateľ uhradí cenu vstupenky na číslo účtu, z ktorého bola cena vstupenky zaplatená najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu zrušenia udalosti. 

11.SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. Usporiadateľ zverejňuje VOP na Internetovej Stránke. 

11.2. Zmluvné vzťahy medzi Usporiadateľom a Objednávateľom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

11.3. Zmluvné vzťahy medzi Usporiadateľom a Objednávateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov. 

11.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.07.2020.