PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka. 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE – SPRÁVCA 

  1. 1.1.  Správcom Vašich osobných údajov je živnostníčka Trang Pham Thi (ďalej len "správca"). 

  2. 1.2.  Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Laborecká 50, 066 01 Humenné. Tel.č.: 0917041632, e-mail: info@dreamart.sk

  3. 1.3.  Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  1. 3.1.  Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za využitie služby, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 

  2. 3.2.  Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia. 

  3. Za týmto účelom správca spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky, číslo rezervácie, dátum úhrady, VS, druh Vstupenky), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu, online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 1 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). 

      5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Wix.com Inc. (prevádzkovateľ web stránky).

 

6. P​OUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

  6.1.  Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 

  6.2.  Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom emailu: info@dreamart.sk

 6.3.  Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. 

  6.4.  Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 10.07.2020